گۊتنرهاىي (اینگیلیسی مئن: Freedom of speech و فارسی مئن: آزادی بیان) یکته اساسی معیاره هرته چن‌خؤندش و دؤمؤراتیک جامعه وأسی. گۊتنرهاىئه نقض گۊدن همیشک باخیˇ انساني حقؤنه نابۊد کؤنه.

بۊنشناسيدچينواچين

گۊتنرهاىي، گۊتن ؤ رهاىي جی چاکۊده بۊبؤ.