گيلکي شعر


گيلکی شعره دو جور شأ رج‌بندی کودن: نوع و زمات. نوع: چاردؤنه، غزل، شعر نو، هساشعر زمات: قبل از مشروطه کلاسيک، مشروطه کلاسيک، قبل از انقلاب، انقلاب پسی، معاصر (شعر نو و )هساشعر) گيلکی شعر، اگه تا هسا زنده ايسه و هر روج، ديروج ِ جی ويشتر خال کؤنه و تی‌تی در ابئنه، گيلکی شاعرؤن ِ واسی ايسه کی اميرپازواری زمات جی تا هسا، گيلکی زوان امره شعر گوته درن و خوشؤن ِ احساسه خوشؤن شعر ِ مئن جيگا دأ درن. اگه خأنين چن نمونه گيلکی شعر بخانين و بشتؤيين، ايرهٰ تونگوله بزنين:

گيلکی شعر، ورگ مئن