گَبَر(به فارسی:ابیا)یِته پرنده هیسه که گیلانˇ مئن یافت بونه.

گبر
گبر
آرایه شناسیدچينواچين

فرمانرو: جانوران

شاخه: طنابداران

رده: پرندگان

زیررده: نومرغان

فرورده: نوآروارگان

بالاراسته: نوپرندگان

راسته: آبچلیک‌سانان

تیره: آبچلیکیان

سربسدچينواچين

  • برابر «کنارآبچر» از واژه‌نامهٔ علوم زیستی (۲۰۰۵)، مرتضی عطری، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان.