کۊلکافيس یا کۊلکاپيس يته پرنده در راسته خال نيشين هيسه کي اۊرۊپا ۊ آسيا خۊرخۊس ٚ مئن يافت بۊنه. اي پرنده معمولا دارانˇ لوکا مئن فک چاکۊنه.

کۊل کافيس
آرايه شناسيویرایش

فرمانرو: جانوران

شاخه: طنابداران

رده: پرندگان

راسته: شاخه نشین

تیره: چرخ‌ریسک

وضعيت بقاویرایش
وضعيت بقا

مۊشخصاتویرایش

اي پرنده درازي ۱۲ سانتي متر و اينه وزن ۱۱ گرم هيسه.اينه پۊشت آبي و اينه سينه زردهˇ رنگ هيسه.

پراکندگي نقشهویرایش

 
پراگندگي نقشه


سربسویرایش