دامؤني

اي کارگیر هۊ پارسا۱۲۳؟۰ هيسه.

اي کارگير ٚ مأري زوؤن گيلٚکي هيسه.

ای کارگير ٚ دين دؤنزه ايمامي شيعه ؤ اسلام هيسه.

اي کارگير گيلک هيسه.

اي کارگير بأضي مۊشکلات ٚ دؤني فىلن فعاليت گۊده مننئه.