کارت صدا یک قطعه الکترونیکیه که کامپوتر کیس درون نیهیدی که با استفاده از ان سخت افزار فرد تنه از کامپیوتر صدا بیشنوه