کؤل محله ىته رۊستا هيسه سياکؤلرۊدˇ دهستانˇ جي. کؤل محله-ئن گيلک هيسن ؤ گيلکي گب زنن. گۊىش اۊشاني، گيلانˇ خۊرتاوي بندˇ بۊني منطقه'نˇ دسسه-بندي مئن جا گيره. اي محلˇ مردۊمˇ اصلي شغل کشاورزي سر، برنج ؤ کيوي ؤ مرکباتˇ سر بنا ببه.

ىته رۊدخؤنه اي دهستانˇ جي گوذره که اۊنˇ آبˇ جي بیجارانˇ آبىاري ره استفاده بۊنه. اي رۊدخؤنه' خۊشکرۊد دؤخؤنن. خۊشکرۊد ىته خۊجیر جا هیسه ماهئنˇ تخم ریزي ره. دئسال اي رۊدخؤنه مئن ماهي دؤبؤ چندچي؛ مردۊم اني اۊنˇ مئن جار زأن ؤ ماهي گیتن. چاىجان ؤ قاسمابادˇ خۊرخؤسی رۊستا'نˇ بیجارآب هي رۊدخؤنه جي تأمین بۊنه.