چاىخؤنسر ىته رۊستا هيسه سياکؤلرۊدˇ دهستانˇ جي. چاىخؤنسرئن گيل هيسن ؤ گيلکي گب زنن. گۊىش اۊشاني، گيلانˇ خۊرتاوي بندˇ بۊني منطقه'نˇ دسسه-بندي مئن جا گيره. اي محلˇ مردۊمˇ اصلي شغل کشاورزي سر، برنج ؤ کيوي ؤ مرکباتˇ سر بنا ببه.