پیلˇ قاره‌ٰن

قدیمˇ پیلˇ قاره‌ٰن ایشؤن بؤن (فهرست هله کامل نیه):

سربسویرایش

مک ایودی، کالین، اطلس تاریخی آفریقا، ترجمه فریدون فاطمی، تهران ۱۳۶۵، ص ۱۳.