پاريس (فرانسوي ميئن: Paris)، فرانسه پاىتخت ايسه ؤ سنˇخؤني اينˇميئن گۊذرنه.

پاريسˇحمله'ن (۱۵۹۰)ویرایش

 
حمله بۊبؤ منطقه'ن

۱۵۹۰ تيرˇما ۸ˇميئن ىک رشته هماهنگ بۊبؤ ترؤريستي حمله'نˇجي مؤتشکل جه دسته جمعي تيروارشؤن ؤ انتحاري بۊمب نأن منطقه ۱، ۱۰، ۱۱ˇپاريس مؤنجر به کۊشته-بؤنˇ۱۳۰ نفر ؤ مصدۊميتˇ ۳۶۸ نفر بۊبؤ.