ولی‌الله اردشیری

ولی الله اردشیری از مدرسین بنام فیزیک رشت درون بو.