هساشعرایته ازجدیدترین سبکان شعرگیلکی ایسه که توسط روشنفکراناگیلانی بوجودبمو. از معروف ترین شاعران اه سبک شه به جلیل قیصری اشاره کودن.اه سبک شعر مانندسبک هایکوی درزوان جابنی ایسه.ایته نمونه از هساشعردرجیر بمودره. میوه اره یه بارد دار.او روزکه چن می دسفارس نیه.