namdär (zirfun) (tilia begonifolia)

namdär där şumälə jangalonə meen paräkandə dee bunə. inə narm, sabuk o aspe rang, xuşkärə o muxtalef kärburd daanə. namdär däronə titi kuştay, atri o zard yä kerem rang isan o buland u läqar päyak daanan. mamulan payn tä da tə titi itə daste meen hannan. titen, xurdädmä aväxir väza banan. i därə meevə şaft o fanduqe murson isan o kuravi yä murqonei form; savz yä xäkastari rang isan kə işonə andäzə naxudə hani isə kə hodudə payn milimetr qutar daanə o meeve ru barjastegiyoni dee şanə. meevə garçə xuşkə qiyäfə daanə, ammä itə näzak o guşti jedär daanə kə putanə amrə xuşka banə o çin xonə kə i çinon meeva barjastegiyonə çä koonan. har meeve amrə itə kuştay valgey hanna. meevan paizə meen rasanan vali işonə kalsan pur zamat beenə. vä gutan kə meevə xu valgeykə amrə kalnə.

فاىل:Namdar kapsule barge.gif
namdär därə kapsulan, unə valgakə amrə

bazronə putanə pasi je där çinan yä täzə bakalsə bazronə je galəsə juma koonan o valgeykə judä kudanə pasi, daanan. i däron je bis sälegi pasi bazrdehi koonan o taqriban har sälə xujir bazr hadenan. xujir timär i bazronebə sardə esträtifikäsiyun je tavarob(?) ( joordas(hadeaksar) payn daraje damä meen), şiş mä tä yak sälə meen isə. bazronə şaanə vahärə meen yä tousanə sar munäsib galə meen käşt.


Manba ویرایش

pahnvalg däronə tuxmon