محمد شمس لنگرودی شاعر معاصر و جی اعضای کانون نویسندگان ایران ائیسه اون اوستاد دانشگایه و تارئخ هونر درس دهه.و حافظ موسوی و شهاب مقربین امرا مدیره انتشارات اهنگ ائیسه.

محمد شمس لنگرودی

زیندگینامه

دچينواچين

سال ۱۳۲۹ هجری شمسی در محله آسيد عبداللهلنگرود مئن در خانواده اي مذهبي به دونیا بومو و شعر گوتن دهه پنجاه جا شورو بوگوده. اون شعر دفتر "رفتار تشنگی" سال 1355 مونتشر ببوسته، اما خودش بعد اینتشار مجموان "خاکستر و بانو" و "جشن ناپيدا" دهه شصت وسطان مئن معروفا بو.شمسِ پير يته روحاني معروف وامام جمعه ي لنگرود بو. محمد شمس لنگرودی دانشگا مئن تاريخ هونر درس دهه. "پنجاه و سه ترانه عاشقانه" مجموع شعران پنجاه و سه سالگی اونه.

کیتابشناسی

دچينواچين