ا پورد حشمت رود روخانه سر در دهكدیه كيسم نها و بر سر راه شاهی كه از لاجان به كيسم شویی قرار داره.

اونه مصالح اصلی آجور و اونه درازای 21 متر و پهنای اون 325 و اونه بولندی از سطح آب 570 سانتيمتر ایسه . ا پورد شامل ایته دهانه با طاق جناقی ایسه كه اونه بولندی طاق 90 سانتي متر ایسه . اونه جان پناه پهنای آجوری 65 سانتی متره. در ساختمان ا پورد دو نوع آجور به ابعاد 4 ´ 21 ´ 21 و 5 ´ 23 ´ 23 سانتی متر به كار بیگیفته ببسته.