قدیمی اینگیلیسی

قدیمی اینگیلیسی یا آنگلؤساکسؤن، یکته زوانه،‌کی یکته منطقه مئن اونˇ همره گب زئن کی الؤن او منطقه نام ایسسه: اینگیلیس و اسکاتلندˇ جونوب-شرقی.