شمبه هفته اولی روزه ایرانی تقویمؤنˇ مئن و شیشومی روزه میلادی تقویمˇ مئن. شمبهٰ میلادی تقویمˇ مئن Saturday گونن.

ایرانی تقویمؤنˇ مئن ماهˇ روزؤنˇ سر زماته حساب رسئن و هر روزی یکته نؤم دأشت. هفته امما همساده تمدنؤنˇ جی هگیته ببؤ و بمأ ایرانˇ مئن و مخصوصن بین‌النهرینˇ جی.