گالشی تقويم مئن، يه‌ته ما ايسه کی 21 فروردين هجری شمسی جی سراگينه.

سيؤ (siow) يا سؤا (sowā) نی گونن.

وهار ِ دوومين ما ايسسه. ای ما مئن، کوهستان ِ مردوم کی دام دأنن، کم‌کمیْ شونن يئلاق ِ طرف. ای ما مئن، کوهستان و بولندی جيگأن هنوز سبزأ نبؤن و سيا رنگ ايسسن.

جولگه مئنأ نی، کشاورزؤن ای روزؤنه گونن سيا وهار يا گدا وهار.