زکريای رازي

زکريای رازي يته ايراني همه چيزدؤن ايسه کي سال ٚ ۲۵۱ ه‍. ق ريˇ مئن به به دۊنيا بۊمأ ؤ سال ٚ ۳۱۳ ه‍. ق ميئن فؤت بۊگۊ‌د.اي دؤنش دؤن يته جه پيلا ترين تائرخ ٚ دؤنش دؤنان به حيساب هأنه.

زکرياي رازي

کشفانویرایش

زکزيای رازي الکل ؤ جؤهرگۊگرد ؤ اسپي نفت-ه کشف گۊدن کس ايسه.

زأکانˇ پجشکيویرایش

زأکان ٚ أمراض ٚ کيتاب ٚ اوولي نيويشتن کس-ه زکزیای رازي ئبه نسبت دنن ؤ بئضئن مؤتقد ايسن کي زکريای رازي زأکان ٚ طب ٚ پئر ايسه از جۊمله:اينگيليسي مۊورخ سایریل الگود.

ايمروزي جيگاویرایش

زکريای رازي ره سرتأسرˇ دۊنيأ مئن شينأسن و خئلي اۊن-ه احترام ننن ؤ شئريور ٚ ما پئنجۊمي رۊج زکریای رازي-يه پيله داشت ايسه.

 
زکرياي رازي مۊجسمه اتريشˇ مئن

سربسویرایش

  • ۲۵۱ ه‍.ق برابر با ۲۴۴ خورشیدی و ۸۶۵ - ۳۱۳ ه‍.ق برابر با ۳۰۴ خورشیدی، ۹۲۵
  • Pathfinders: (ISBN 978-1-84614-161-4)
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Zakariya_al-Razi
  • Elgood, Cyril (2010). A Medical History of Persia and The Eastern Caliphate (1st ed.). London Cambridge. p. 202-203. ISBN 978-1-108-01588-2. "By writing a monograph on 'Diseases in Children' he may also be looked upon as the father of paediatrics."