أن اتفاق (World Wide Fund for Nature) شین ایسسه و اویه أنأ سازمان بده‌ئید و مارسˇ آخرین شنبه مئن برگزارأ به . أن روج مئن مردوم کارکنان خوشان الکتریکی دستگاه‌انه خاموشأ کونید. أن خاموشی أنه واسی ایسه کی مردوم و جهانیأنأ جه واگردستنه آب و هوا ایکتاو فدید .