ديکدؤمؤکراسي ىا ديکˇ دؤمؤکراسي، خؤللصˇ دؤمؤکراسئه گۊنن. ديکدؤمؤکراسي اۊجۊر سيستمه کي اۊنˇ مئن خلق (مردۊم) حۊکۊمتˇ تصميمؤنه رأى دئنن کي فلان قانۊن تصويب بۊبۊن ىا نأ؛ چۊن اي جۊر دؤمؤکراسي مئن مردۊم بي نماىنده دؤجئن ؤ بي مئنجي، تصميم گيتن ؤ زاکۊن (قانۊن) نأنˇ مئن ايلجار کؤنن، اي دؤمؤکراسئه ديک گۊنن.

کلمه بنهدچينواچين

ديک، أنزلي مئن بکارشنه ؤ راس ؤ سۊک ؤ مؤستقيم معني دئنه. مثلاً گۊنن اي داره ديک بۊشۊ بۊجؤر!