خۊشکشۊيي يته رخت ؤ ليواس شۊيي روشه گه بي آب (خۊشک) أنجام بۊنه. اينˇ روش ايطؤره گه رخت ؤ ليواسؤنه دۊکؤنن يته خۊشک‌کۊنˇ ميئن ايمأ دزگا ميئنأني شيميايي محلۊل دۊکؤنن. خۊشکشۊيي ميئن لککه‌بري ويسين ائنحلال پذيري روشه کارأگينن. اي کار دؤ مرحله ميئن أنجام گينه؛ أولي روشˇ ميئن يته نرم گۊدنچي أمرأ لککهٰ شۊلأکؤنن ايمأ دؤوؤمي مرحله ميئن پۊر خشالˇ أمرأ لککهٰ ويگينن.[۱]

يته مؤدرن خۊشک‌کۊن

سربسدچينواچين