ماشین - زبان‌های دیگر

ماشین در ۱۷۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ماشین وگرد.

زبان‌ها