خۊر - زبان‌های دیگر

خۊر در ۲۸۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

خۊر وگرد.

زبان‌ها