خؤنه - زبان‌های دیگر

خؤنه در ۱۸۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

خؤنه وگرد.

زبان‌ها