پيله کۊرؤش: نۊسخه'نˇ تؤفير

جؤز
بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
(ديچين واچين کۊدن)
تگؤن: دئني دچينواچينگر دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
جؤزبدون خلاصۀ ویرایش
پيلٚ كۊرؤش‌ٚ هخامنشي نخستين [[ايران|ايرانٚ]] سلسله أ بنا گۊده.
ايتا جه پيله پادشاهنٚ ايرانٚ باستان بؤ كي [[هخامنشيان|هخامنشيانٚ]] فرمانروايي پايه گذاري بۊگۊده کي جه [[آرالٚ]] درياچه تا مصر بؤ. [[هئرؤدؤت|هئرودوتٚ]] يونانيٚ تاريخنگار بنيويشته كۊرؤش، كمبؤجيهٚ پسر كوچي شاهٚ پارس ؤ اونه مأر ماندانا، [[آستياگ]]ٚ دختر بؤ.
 
۱۴

ویرایش