پيله کۊرؤش: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
جؤز (Bot: Migrating 88 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q8423 (translate me))
بدون خلاصۀ ویرایش
پيله كوروش هخامنشی سلسلهٰ [[ايرانِ]] بنا گوده.
ايتا جه پيله پادشاهن ايران باستان بو كه [[هخامنشيان]] فرمانروايي پايه گذاري بوگوده. [[هرودتهئرؤدؤت|هئرودوت]] يوناني تاريخنگار بنيويشته كوروش، كمبوجيه پسر كوچي شاه پارس و اونه مارمأر مانداناماندانا، [[آستياگ]]ِ دختر بو.
 
كوروش بتنستهبِتَنِسته [[آستياگ]] جنگ مئن شكست بده و اون تاج و تخت بدست باوَره. [[هرودتهئرؤدؤت|هئرودوت]] اضافا كونه كه [[كرزوس]]، [[ليدي]] پادشاه كه [[آستياگ]] اون زاما بوستي وختي كوروش پيروزي آگاه بوبوستهبوبوسته، تصميم گيره به كوروش فرمانروايي فوتورك زنه ولي كوروش اون شكست بدا و [[شهر سارد]]،سارد، [[ليدي]] پايتختَ محاصره و سرانجام به فتح كونه.
كوروش ، [[كرزوس]] امره به نرمي رفتار کونه و اونه از خو نزديكان بوگود. و ايتا جه خو سرداران اوسي بوگود به [[يونان]] شهران.
كوروش با اضافا كودن [[ليدي]] به خو امپراتوري خو چومانَ [[بابِل]] سرزمين دوزانه كه اوضاع آشفته و نابساماني داشتي و خيلي از بابِليان از خوشانه پادشاه كه [[نبونيد]] نام داشتي دِله خوشي نَشتيد. كوروش سال 537 پ.م به [[بابِل]] فوتورك زنه و ايپچه كله گيفتن امره [[بابِل]] فتح كونه. [[بابِل]] دورون هم كوروش خوجير كاران زياد بوگود. [[يهوديان]] زندان مئن آزادا گوده، بابليان دين احترام بنه، خدايان جاجيگاه چاگود، وختي [[نبونيد]] بمرد اونه مراسم شركت و عزاي عمومي اعلام بوگود و خو اعلاميه حقوق بشرَ ايتا استوانه رو بنيويشته.
 
بعد جه [[بابِل]] فتح ، كوروش خو سپاه امره به شرق [[ايران]] شه تا بياباني قبايلَ كه [[ماساگت]] نام داشتيد سركوب بوكونه. سال529 پ.م گيرودار كله گيفتن دو سپاه، كوروش ايتا پيشدار امره زخمي به و ميره و اونه پيكرَ [[پاسارگاد]] مئن دفن بوگوديد. كوروش دو تا پسر داشتي پيله پسر [[كمبوجيه]] و كوچي پسر [[برديا]]، [[كمبوجيه]] جانشين خو پئر، كوروش به.
كوروش سه تا امپراتوري [[ماد]]، [[ليدي]] و [[بابِل]] فوگوردانه. ولي تاريخنگاران اونه بخشنده و خوجير شاه شناسيد. پارسان كوروشَ خوشانه پئر و [[يهوديان]] منجي دوخاديددوخانن.
 
۲۲

ویرایش