مؤسکؤ: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
{{پأچ}}
'''مؤسکؤ''' پاىتخت ؤ پۊر جمعيت ترين شهر رۊسيه ميئن ايسه. اي شهر ىؤنزه ميليۊن ؤ پؤنصد ؤ سۊ هيزار نفر جمعيت دأنه ؤ مؤسکؤ رۊحؤنˇورجه نأى.کرملينˇکاخ،کرملينˇ کاخ، دئباري قألعه ؤ سأنت باسيلˇکليساباسيلˇ کليسا اي شهرˇميئنشهرˇ ميئن نأى.
مؤسکؤ نؤم، مؤسکؤ رۊخؤنˇجيرۊخؤنˇ جي بىته-بۊبؤ.
 
رۊسيه رييس جۊمۊر اي شهرˇميئنشهرˇ ميئن زيويشته-دره ؤ کشورˇکابينکشورˇ کابين هره مۊستقر ايسه. اي شهر شؤروي دؤرامˇميئنأدؤرامˇ ميئنأ ني اي کشورˇپاىتختکشورˇ پاىتخت بۊ.
[[پرونده:Покровский бульвар (Pokrovsky Boulevard) Москва 02.JPG|بندانگشتی|چپ|238px|ىته عکس [[پاکرؤفسکي بۊلوار]]ˇجيˇ جي. ايرانˇسفارتايرانˇ سفارت رۊسيه ميئنأ ني اي بۊلوارˇميئنبۊلوارˇ ميئن نأى.]]
 
رشتأ ني مؤسکؤ خاخؤر بۊخؤنده ايسه.<ref>
ويکي فارسي
</ref>
[[پرونده:Moscow Metro, Kievskaya station.jpg|238px|چپ|بندانگشتی|مترؤ ايسٚنگا (ايستگاه) رۊسيه ميئن.]]
==سربس==
[[رده:رۊسيه]]
۱٬۳۲۰

ویرایش