مؤسکؤ: نۊسخه'نˇ تؤفير

۱٬۱۲۳ بایت حذف‌شده ،  ۴ سال پیش
بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
{{پأچ}}
'''مؤسکؤ''' پاىتخت ؤ پۊر جمعيت ترين شهر رۊسيه ميئن ايسه. اي شهر ىؤنزه ميليۊن ؤ پؤنصد ؤ سۊ هيزار نفر جمعيت دأنه ؤ مؤسکؤ رۊحؤنˇورجه نأى.کرملينˇکاخ، دئباري قألعه ؤ سأنت باسيلˇکليسا اي شهرˇميئن نأى.
{{بیسربس}}
مؤسکؤ نؤم، مؤسکؤ رۊخؤنˇجي بىته-بۊبؤ.
 
رۊسيه رييس جۊمۊر اي شهرˇميئن زيويشته-دره ؤ کشورˇکابين هره مۊستقر ايسه. اي شهر شؤروي دؤرامˇميئنأ ني اي کشورˇپاىتخت بۊ.
مؤسکؤ پایتأخت و پوٚرجأمیٚیأت تأریٚن شأر روٚسیٚیه مئن یٚسسه. یٚ شأر جه موٚهئم تأریٚن سیٚیاسیٚ، یٚقتیٚصادیٚ، دیٚنیٚ، تارئخیٚ، پوٚلیٚ، آموٚجیٚ، شؤأمأن ٚمأراکئز روٚسیٚیه فئدراسیٚیؤن و ؤروٚپپا حیٚساب بوٚنه و یانزه میٚلیوٚن و پانصأدؤ سه هیٚزار نأفأر آدأم دأنه. یٚ شأر مؤسکؤ روٚخؤنه وأرجه نأی. کئرئملیٚن ٚکاخ، دئباریٚ قأله، سأنت باسیٚل ٚکئلیٚسا یٚ شأر ٚ مئن نأی.
[[پرونده:Покровский бульвар (Pokrovsky Boulevard) Москва 02.JPG|بندانگشتی|چپ|238px|ىته عکس [[پاکرؤفسکي بۊلوار]]ˇجي. ايرانˇسفارت رۊسيه ميئنأ ني اي بۊلوارˇميئن نأى.]]
 
رشتأ ني مؤسکؤ خاخؤر بۊخؤنده ايسه.<ref>
روٚسیٚیه رأییٚس جوٚموٚر یٚ شأر ٚمئن زیٚندئگیٚ کوٚنه و کئشوأر ٚکابیٚن ؤیه موٚستأقأر یٚسسه. یٚ شأر شؤرأویٚ دؤران ٚمئن نیٚ أ کئشوأر ٚپایتأخت بوٚ.
ويکي فارسي
[[پرونده:Покровский бульвар (Pokrovsky Boulevard) Москва 02.JPG|بندانگشتی|چپ|238px|یٚته تاتاییٚ [[پاکرؤفسکیٚ بوٚلوار]] مأرکأزیٚ بأخش مؤسکؤ مئن نأی. یٚران ٚسئفارأت مؤسکؤ مئن پاکرؤفسکیٚ بوٚلوار مئن نأی.]]
</ref>
 
[[پرونده:Moscow Metro, Kievskaya station.jpg|238px|چپ|بندانگشتی|مئترؤمترؤ ایستگاهايسٚنگا مؤسکؤرۊسيه مئنميئن.]]
 
==سربس==
==یٚمکانات==
[[رده:رۊسيه]]
4 نه جأهانیٚ فروٚدگا، 9 راه‌آهأن ٚ یٚستگا ، و مؤسکؤ مئترؤ کی یئته جه ژأرف تأریٚن سوٚلاخؤن ٚدوٚنیا یٚسسه هأمه یٚ شأر ٚمئن نأی. مؤسکؤ مئترؤ 185 یٚستگا أمرأ پأسیٚن جه تؤکیٚیؤ مئترؤ ویٚشتأریٚن موٚسافره، مئترؤ أمرأ جابه‌جا کوٚنه.
[[رده:شهر]]
یٚ شأر ٚوأرزئشیٚ یٚمکانات زیٚیاد یٚسسه و یٚته جأهانیٚ شؤأمأن ٚموٚجتأمأ دأنه کی وٚن ٚنؤم "مؤسکؤ مئترؤ" یٚسسه کی هیٚن یٚته جه پیٚله تأریٚن شئرکأتؤن واگوٚن چاکوٚن دوٚنیا مئن یٚسسه.
[[رده:آسيا]]
 
[[پرونده:Moscow Metro, Kievskaya station.jpg|238px|چپ|بندانگشتی|مئترؤ ایستگاه مؤسکؤ مئن.]]
==نؤم مأنیٚ==
مؤسکؤ نؤم، مؤسکؤ روٚخؤن ٚجیٚ بیٚگیٚفته بؤبؤسته.
==خاخؤر خؤنده شأرؤن==
[[رشت|رئشت]]
۱٬۳۲۰

ویرایش