هر وسیله ای که بتانه اطلاعاتا خو مین نگهداری بوکونه اونه حافظه گده.


به طور کلی حافظانا به 2 تادسته کلی شا تقسیم گودن:

1)حافظه هان اصلی یا درون ماشینی


2)حافظه هان جانبی یا برون ماشینیRAM: ا قطعه جه کامپیوتر حافظه اصلی به حیساب آیه . ذخیره اطلاعات واسی اونم زمان کوتاهه ره به کار آیه . هر داده پردازش واسی رم ram حتمنی لازمه.


کامپیوتر حافظه اصلی جه جنس نیمه هادی ( الکترونیکی ) ایسه هنه واسی اون سرعت نسبت به بقیه حافظان بالاتر ایسه.


انواع حافظه:

RAM

ROM

Cache

Dynamic RAM

Static RAM

Flash Memory

Virtual Memory

Video Memory

BIOS

Ra50.jpg