Tus (betula pendula)

tus, qaşangə där aspe rangə amrə isə kə yakdast paräkande dee bunə. i därə meevə maxruti isan, tuskä maxrutanə murson kə tousanə aväxir o paizə sar puçanan. i maxrute farq tuskä maxrute amrə inə kə tuse maxrutə putanə pasi kə tire qahvei isə, unə dirinə bazron, maxrutə falsonə amrə xazon koonə o kalnə. ito banə kə parase maxrutonə juma gudan nämumkene.

فاىل:Tus maxrut doone baldar.gif
tusedärə maxrut o doonə

tus därə bazr rize doonei isə kə inə andäzə 1.5-2 milimetr tul o 1 milimetr qotr isə. bazr fandoqei isə kə inə bälə andäzə taqriban du baräbarə doona. bazrə nämiye qovvə zaif o dar haddə punza tä bis darsad isə o unə hayäti daväm du tä su säl isə. bazronə paizə meen juma koonan o xuşka gudanə vasi, aftoue jir pahna koonan; bazin uşonə dabastə jäonə meen daanan. i där je da tä çil säləgi bär deenə o har yak tä su säl i bär bazr deenə. bazronə juma gudan o xuşka gudanə pasi, esfand mä meen, namdär xäkə meen karnan o mamulan çär haftə baad jabonə zeenan.


Manbaویرایش

pahnvalg däronə tuxmon