بورد اصلی


فاىل:Ra43.jpg
مادر برد

مادر بورد یا بورد اصلی که کیس مین وجود داره جه نظر جثه پیله تر جه همیه بوردان دیگه ایسه و تقریبا همیه اجزایی که داخل کیس وجود داره اونه سر سوارا بده .