جه قدیم، موردوم شهران و روستائانه جا خوشانه محصولاته ( مورغانه، سیر، چواش، ...) اوردئد محلی بازاران همدیگره فروختئد. اجور بازاران معمولا ایته روزˇ خاص هفته دورون تشکیل بستیدی. هنه واسی اجور بازارانه گئد بازارروز. هر محلی میان ایته روز خاص هفته مره بازار روزه نام بنه اید. شنبه بازار؛ دوشنبه بازار؛ جمعه بازار؛...