اينستاگرام[۱] ايته ايجتماعي شبکه ايسه کي اۊن ٚ مئن شأ تاتايي ؤ ويديؤ جؤراکشئن. کوين سيسترؤم ؤ ماىک کراىگر اينستاگرام ٚ بنانهأنکسان ايسد ؤ هأسأ متا شرکت کي سابق فىسبۊک نام دأشتي اۊن ٚ صاب ايسه.[۲] أ برنامه خۊ کارگيران-أ واله کي خۊشان ٚ ويديؤ ؤ تاتايي‌ئن-أ مۊختلف فيلتران ٚ أمرأ جؤراکشد. اينستاگرام أندرؤىد، آى‌اؤ‌اس ؤ ويندؤز ٚ ره نهأ. اينساگرام ٚ دۊرۊن، کريستيانؤ رؤنالدؤ مرداکان ٚ مئن ؤ زناکان ٚ مئن ني کاىلي جنر کي ايته مؤدل ايسه ويشترين دۊمبال گۊدنکسان-أ دأرده. ايته مۊرغانه ويشترين لاىک-أ اينستاگرام ٚ پؤستان ٚ مئن بيگيته.

اينستاگرام ٚ لؤگؤ
  1. For example:{cite book | last1 = Edwards | first1 = Erica B. | last2 = Esposito | first2 = Jennifer | chapter = Reading social media intersectionally | title = Intersectional Analysis as a Method to Analyze Popular Culture: Clarity in the Matrix | url = https://books.google.com/books?id=XXzADwAAQBAJ | series = Futures of Data Analysis in Qualitative Research | location = Abingdon | publisher = Routledge | date = 2019 | isbn = 978-0-429-55700-2 | access-date = May 7, 2020 | quote = Instagram (IG) is a photo sharing app created in October of 2010 allowing users to share photos and videos.}}
  2. {Cite web|title=Instagram hits 1 billion monthly users, up from 800M in September|url=https://social.techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/%7Caccess-date=October 23, 2020|website=TechCrunch|date=June 20, 2018 |language=en-US}}