احمد بويه، حسن بويه و علی بويه برار، وختی خوزستانه خليفه دس جی بيرين بأرده و خو جيگا سفتأ گوده، 945 ميلادی، بغداد، مرکز خلافته فتح کؤنه. کاری کی مرداويج سراگيته بو، ديلمی‌ئن کوچ‌ترين برار، احمد بويه تمنا گوده. احمد بويه، 53 ساله‌گی مئن بمورده.