ابن سينا

ابن سینا يأ ابۊعلي سينا يته ايراني همه چيزدؤن هيسه که سال ۳۵۹ بۊخارا مئن به دۊنيأ بۊمأ و سال ۴۱۶ ميئن فؤت بۊگۊت.اي دانشمند يته از پيلاترين دانشمدانˇ تائرخ به حيساب هأنه.اينه آئار بيسيار معرۊف هيسأن از جۊمله:کيتاب شفا، قانۊن،علایی دانشنؤمه.

ايمروزي جايگادچينواچين

ابن سينا ره سرتأسرˇ دۊنيأ مئن شينأسن و خيلي اينه ايحترام نأنن ۊ روزه ۱ اؤرديبهشت ما که ابن سينا زادروز هيسه پزشکˇ رۊز نؤم بگيته.

 
ابن سينا مۊجسمه اتريشˇ مئن

آرامگادچينواچين

ابن سينا آرامگا همدانˇ مئن نأ.

سربسدچينواچين

  • Jules Janssens (2004), "Avicenna and the Qur'an: A Survey of his Qur'anic commentaries", MIDEO 25, p. 177–192.
  • James W. Morris (1992), "The Philosopher-Prophet in Avicenna's Political Philosophy", in C. Butterworth (ed.), The Political Aspects of Islamic Philosophy, Chapter 4, Cambridge Harvard University Press, pp. 152–198 [pp.  160–161].
  • James W. Morris (1992), "The Philosopher-Prophet in Avicenna's Political Philosophy", in C. Butterworth (ed.), The Political Aspects of Islamic Philosophy, ISBN 978-0-932885-07-4, Chapter 4, Cambridge Harvard University Press, pp. 152–198 [p. 156].
  • Rafik Berjak and Muzaffar Iqbal, "Ibn Sina—Al-Biruni correspondence", Islam & Science, June 2003.