آمریکا قاره

آمریکا قاره یکته قارهٰ زيمي قاره‌ئن ٚ مئن ایسه کي زيمي هنه‌شر (مساحت) ٚ جي ۳/۸٪ ؤ زيمي خۊشکي‌ئن ٚ جي ۴/۲۸٪ اي قاره شي ایسه.

Americas (orthographic projection).svg

اي قاره، سه واوین (بخش) دأنه: کلسيايي آمريکا، مرکزي آمريکا ؤ نسايي آمريکا.

سربسویرایش