آمریکا قاره

آمریکا قاره یکته قارهٰ زمینˇ قاره‌ٰنˇ مئن ایسسه کی زمینˇ هنه‌شر (مساحت)ˇ جی ۳/۸٪ و زمینˇ خوشکی‌ئنˇ جی ۴/۲۸٪ ای قاره شی ایسه.

ای قاره، سه واوین (بخش) دأنه: شومالی آمریکا، مرکزی آمریکا بانی جونوبی آمریکا.