گب:Väş

افزودن مبحث
بحث‌های فعال

Qärçویرایش

واش (=گياه) خودش يه‌ته «رج» (رده) ايسه و قارچ اين ِ کوچ‌رج (زيررده) بونه، دوروس بفهمسم؟! بنابراين شيمی منظور جه قارچ، کولّی ايسه، يعنی همه‌تا قارچؤن، سمی و غيرسمی و خوردنی و جنگلی و جولگه‌ای و...
sara 1364 s بئوته کی روسؤم‌آبادِ مئن قارچه گونن: موش. خُب، اين يه‌ته پيشنهاد ايسه، قارچِ گيلکی موعادلِ ره. امّا قارچ چن‌تا ده موعادل دأنه:

Qäç (BiyəPişə miyən gunan)

Şälkulä (Langərudə miyən)

Karkə lange (Gäləşi isse)

Şälxume (BiyəPasə şi isse)

Läntikulä (Anzali şine)

مو فيکر کؤنم کی اگه قراره ويکی‌پديا مئن «قراچ»ِ ره يه‌ته موعادل دؤجين بکونيم کی «قارچؤن»ِ قسمتِ عونوان ببی، ای اسمؤنأ نی جخترأ نديم.

Varg 14:12, 28 March 2007 (UTC)چن ته واش نامه باوردم کی همه تان خودرو ایسید. فیکر کونم وا تقسیم بندی به صورت خودرو و پرورشی تغییر بوکوده. اما جه اصول علمی تقسیم گیاهان اطلاعی نارم. آقا محراب فارس به می داد!

--Saaraa 17:28, 3 April 2007 (UTC)

بازگشت به صفحهٔ «Väş».