گب:گت ولگ/تيلمبار:۲۰۱۰ ژانويه تا ۲۰۱۴ دسامبر

افزودن مبحث
بحث‌های فعال


معنای گت ولگ، گیلکی ویکیویرایش

اوشانی کی اوشانه ره سواله گت ولگ به چه معنایه؟ أیا بخاند:

 • گت یکته مازندرانی واژه ایسسه که هو «پیله» معنیه دئنه. یعنی: بزرگ. گتˇ ولگ یعنی: صفحه اصلی

(آلبته مو خودم ای ترجمه همره موافق نیم)

 • أزئه: یعنی آزاد. أزئه دانشنامه یعنی دائرة‌المعارف آزاد.

مازیار--91.99.135.15 ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۱۷:۱۴ (UTC) به نقل از ورگ


تلمبار!ویرایش

تا ۱۵۸۲ اریه ما ۱، هرچی گب ای صفحه مئن بزه ببؤ بو، هممهٰ مونتقلأ گودم به تلمبار. || .:: ورگ ::. ‏۳۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۲۵ (UTC)


دیگرؤنه نظرم ای ایسسه؟ویرایش

ای یادداشتی ایسسه کی جناب فومنی امی ویکی مئن بنأ کی فیکر کؤنم اونه جا اره ایسسه. مو خأنم کی جاقالان اونه رو بحث بوکونن. بخصوص در مورد گیلکی زوان--AminSanaei ‏۱۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۳۰ (UTC)


(قال مقال) (چندتافرمول:گیلكی گب گب زدن)

سلام بردوستان وعزیزان گرامی هركس وناكسی تانه خوره گیلكی گب بزنه حتی اگر گیلك نبه-چوطو؟الان شیمی خدمت عرض كونم 1-اولین فورموله دانی چیسا؟حذف پیشوند "می" ازكلیه اغعال----یعنی هرگز "می"دركلام گوهربارخودتان بكارنوبورید

مثلا"-می خوری؟-خوری؟

می بوری؟-----بوری!!

می كوشی؟؟؟ كوشی

می ایی؟----آیی

می نشینی؟--نیشینی!!

می گویی؟--گویی!!

می دانی؟--دانی

تقریبا"--مقداری ازشیمی-مشكل گلكی گب زیعن حل بوخه-یا بوهه

فرمول بعدی اینه كی گیلكی مثل زبان انگلیسیه؟پس وپیش گب زدن

---سیاه تخته--انگلیسی هم گویه---بلاك بوردblak-bord

---wath-time-is-it?-]چنده ساعات----فارسی-ساعت چند است؟

شوهرخاله---خالا مرد--(مرد=شوهر)

شوهرعمه----عمه جان مرد

شوهر خواهر--خواخور-مرد

زن دایی----دایی زن

زن عمو-----عمو زن

زن برادر----برار زن

پدر زن--- زن پدر یا زن پیر

مادرزن--------زن مادر--زن مار

عی تا مشهدی مرا سوال بوكود-چیره درشمال-یا گیلان عمو زن است-دایی زن است....ولی خاله مرداست--عمه مرد است؟

به شوخی اونا-بوگفتام-اای بچه زوار!!تی كار بجایی فارسه كی پشت سر امی همشهریان وگیلانیان عزیز لوغاز خوانی؟ امی زبان گیلكی مثل زبان انگلیسی ورچپه عیسه

شوهرخاله----خاله شوهر----یا خاله مرد----مرد عینی شوهر

شوهرعمه------عمه شوهر------عمه جان مرد----مرد=شوهر

زن دایی-----دایی زن/ زن عمو---عمو زن--اونره یكبار توضیح بام حیسابی اونا--حالی بوشو؟

هوتو كی منو اون مشهدی كرا گب زین دبیم--عی تا امی گیله مردان پسر توی صحن جمهوری امام رضا"ع"یا همان صحن "اسمال طلای سابق" مرا بیدی بشناخت--بامو می آمرا چاخسان واخسان بوكود من اونا درست بجا ناوردابوم---واپرسام ببخشید امان ترا خوب نشناختیما تو كی وابد و وارث یی سی؟؟؟؟؟؟؟ بوگوفت من كاساگول "سیاه پیراهنی"دامادم دع قوربان--می (زن داداش) رییس پاسگاه

كسماوزیدخ--بو--بعد بامو شیمی جمعا بازار -رییس پاسگاه بوبوست

بوگفتام-عاعووووووووووووووووووو؟مرا الان یاد بامو---اصلا" بسر دی نی بوم تی جانگه؟

مشهدی دونه گوشان تیجا بوستابو--من دانستیم چیره اون فك اویزانا-بوسته یا؟ بوگفتام---عا اقا-زن داداش؟! -رییس پاسگاه عیسه یعنی چی؟ مشهدی بوگوفت---میدونووووووووووووم--برادرخانمش رو میگه زنداداش چون خانم كه رییس پاسگاه نمیشه؟/؟؟؟ بوگفتام چیره--خانمم هم رییس كلانتری میشه----تهران كردند شده....

اما-تو خوب متوجه شدی زن داداش یعنی برادرخانم--افرین هم لازم نیست--چون هاسا-من تیره توضیح بدام می بلا تی سر؟؟؟؟؟؟؟؟؟مشهدی دونه گوشان--دالانگونا---بوستابو مرا نگاه كوده---هرجای ایران عیجورلفظ شیرینی دارن....تنوع لهجه دركشور ایران بیداد كنه--ای داد وبیداد

خاكه كربلا-آمی سر سنگ وسفال--اوشانی سر

شیمی قوربان، دكترروشن فومنی Roshan.fo، مشهد17مهرماه1387

ame nagunim xori , gunim xoni. Sicaspi ‏۱۶ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۰۶ (UTC)


 • جالب بو. ولی خیلی مقدماتی‌یه. گرچه به درد اوشؤنی خؤنه که گیلکی‌یه تازه سرأ گیته درن. راستی، چره عین (ع)ˇ جی استفاده کؤنی؟ چره «ای» جا نویسنی: عی؟! خیلی مئبه عجیبه.

خنابدون ‏۱۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۵۷ (UTC)

کاسپینˇ جی حمایت بکونیمویرایش

اگه خأنین که کایسپینˇ نامˇ جی حمایت بکونین، حتمن ای نامهٰ امضا بکونین: در نام‌گذاری دریایها عادل باشیم!

.:: ورگ ::. ‏۱۲ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۲۰ (UTC)

اوول وا امی گیلکی ویکی واژأ راه تودیمویرایش

زأکؤن مو شیمی امره ایته گب دأنم. مو تا الؤن کی اینترنته مئن گیلکی زوانئبه کار کأدرم، اینه بفهمسم کی امه گیلکؤنه موشکل ای ایسسه کی ایشؤنه گیلکی زوان خیلی فقیره، یعنی امه امی گیلکی لوغاته فراموشأ گودیم. البته امه تقصیر نیه چونکی امه هیچ منبعی نداشتیم کی بوتؤنیم به او مراجعه بوکونیم ؤ امی گیلکی زوانه قوی بوکونیم. البته چندین ؤ چند لوغت نامه، گیلکی لوغاتئبه هننأ کی کیتابخؤنأنه مئن خاک خورده دره. می پیشنهاد ای ایسسه کی امه وا پیشترئی امی اینترنتی دانشنؤمأ راه تودیم. البته الؤن ایته اینترنتی لوغت نؤمه http://www.gilak.com دأنیم امما اگر ویکی مئن امی گیلکی لوغت نؤمأ راه تودیم خیلی بهتر شأنه اونه ایستفاده گودن. اگر رفئقؤن مووافق ایسسن، مو گونم کی فعلن ایبچی ویکیپدیایه دس بأریم ؤ همدیگره ایلئجاره امره امی گیلکی ویکی واژأ http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wt/glk راه تودیم. اگر خأنیم کی اونه راه تودیم وا همدیگره امره هماهنگی بدأریم. اگر مووافق اییسن بوگؤین تا بوگؤم چی وا بوکونیم. در اولین قدم وا ایته گیلکی لوغت نؤمه شیمی خؤنه مئن بنأی، اوول اونه بیرین بأرین--AminSanaei ‏۱۷ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۱۷ (UTC)

اگر برای یک ماه، هر روج سو نفر ؤ هر نفر سو واژه به آزمایشی ویکی واژه ایضافه بوکونن، اونه امره هدئنن--AminSanaei ‏۲۳ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۴۹ (UTC)

گیلکی ویکیپدیا هیزارگی لوگوویرایش

جاقالان امه تینیم امه لوگویه چن روز، هیزار مقالگی واسی عوضأ کونیم. شمه نی تینید شیمی لوگویه طراحی بوکونید ؤ اره بنأید تا همه نظر هدأن. شیمی نظره بوگؤید:

 • می پیشنهاد ای لوگو ایسسه که البته تی‌شیه مؤنه با کمی تغییر. اینم اضافه بکونم که ای اِتود و طرح اولیه ایسسه و تینم اونه خؤجیرتر چاکونم.

 

.:: ورگ ::. ‏۲۷ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۲۵ (UTC)

سلام بر همه . می نظر انه که فعلا تا ویکی گیلکی به هیزارتا فانرسه کاردیگه نوکونیم یعنی اول اونه به هیزارتا فارسانیم بعد روی واژه و بقیه چیزان کار بوگونیم ور مورد لوگو : بازم می نظر انه که یک لوگویی انتخاب بو کونید که حتما ارم خوده ویکی اونه میئن دبی بعدشم تا سعی داریدی اونه میئن از رنگ گرم ایستفاده بوکونیدشاید به نظر شوما رنگ سبز رنگ چمن و سبزیه و ابی رنگ دریا حتما مشکی هم رنگ خاکه نانم شاید اتو تعبیر کونیدی ولی سعی بوکونید حتما رنگ گرم اونه میئن ایستفاده بوکونید چون کشش بیشتری داره--رهنما ‏۲۷ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۴۲ (UTC)

مو رهنما گبه جی بوشؤم ایبچی رنگؤنه عوضأ گودم (شکل 2). ای رنگؤن امی سرزمینه رنگؤن ایسسن. ورگ جؤن تی لوگو بی جؤن به نظر هنه!. اگر بوتؤنیم امی ویکی واژه سر کار بوکونیم امی گیلکی زوانئبه بهتر ایسسه. اوول وا اونه چاکونیم.--AminSanaei ‏۲۷ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۱۶ (UTC)


 • زأکؤن، می نظر اینه که الؤن کی به 905 ته مقاله فارسیم، ایپچه دس بدأریم تا قبل از این‌که فارسیم به هزارته، تعیین بکونیم که امی هزارمین مقاله چی ببون.

مو پیشنهاد کؤنم که هزارمین مقالهٰ راجه به م.راما کار بکونیم. شاعری که گیلکی شعر گوت و سال 63 بمرده. شمه نظر چیسه؟

زأکؤنˇ جی خاهش کؤنم قبل از این‌که ای بحث به نتیجه فارسی، ده مقاله اضافه نکونن و خوشؤنˇ مقالهٰ‌نه خوشؤنˇ کاربری صفحه مئن فعلن به صورت چرک‌نویس بدأرن تا بعد.

تا او زمتأ نی، بئتره امی هزارمی وانیویسه فعلن ای صفحه مئن آماده بکونیم و بازون منتشرأ کونیم.

.:: ورگ ::. ‏۳۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۲۸ (UTC)

سلام بر همگی هرچی ببه ا طرح دومی از اولی بختره در ضمن اما برای فارسن به هیزارمین بینیویشه کار خاصی نداریم ایته لوگو ایسه با ایته مقاله تا بخوایم 95 تا مقالیه دیگر بنیویسیم ا دو تایه چاگونید خوب .فکر نکونم کار سختی ببه منم که خیلی بخوام بینیویسم روزی ده تایه ویشتر که نتانم بعضم یک هفته طول کشه یک هفته وقت کافی نیه؟؟؟ اما در خدمتیم--رهنما ‏۳۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۴۰ (UTC)


 • مو می گبه، او قسمتی که بوتم: فعلن دس بدأرینه پسأ گینم. رهنما راس گونه. تا 1000ته مقاله 94 ته ده دأنیم. پس امی کاره ادامه دئنیم و هم‌زمان هزارمین مقالهˇ سرم کار کؤنیم.

AminSanaei، اگه امکان دأنه لوگو سر تو کار بکون. رهنما جؤن، تونم تی کاره ادامه بدی و منم سعی کؤنم هزارومی مقالهٰ آماده بکونم و هم‌زمان می کارؤنه ادامه بدم.

.:: ورگ ::. ‏۳۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۲:۲۷ (UTC)

چند تا لوگو البته تا او موقع فکر کونم ایته دویستا دیگه بتانم اتو چاکونم

 
لوگو

Image:Logo-viki.jpg|1

Image:viki.jpg|1

فاىل:For-viki.JPG

کممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممک بابا من چوطویی عکس بنم--رهنما ‏۳۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۲۴ (UTC)

آقا تو کی تی عکسؤنه آپلود نؤدی. اول بارگذاری بوکون با ای ایسمؤن، بزین نوشؤن دئنه.--AminSanaei ‏۳۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۱۷ (UTC) آقا مو تی عکسؤنه بدئم ؤ همأ جؤر بنأم. ایشؤنه نؤمه ایشتباه بنأبی.--AminSanaei ‏۳۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۰۲ (UTC)

جاقالان مو هله نودؤنم کی چیتؤ وا سایته لوگویه عوضأ گودن. بوشؤم اره [۱] ؤ ایته پیغؤم بنأم به نؤمه "changing the logo" کی ای نفر مأ رانمایی بؤده ولی هله اونه رانمایی جی سر در نأردم. می سعیه کأدرم کی سر در بأرم. رهنما جؤن تی لوگؤنم نی خوجیر ایسسن ولی می نظ ای ایسسه کی ایبچی تبلیغاتی ایسسن البته 4 ؤ 7 بد نین. مو می شخصی نظر ای ایسسه کی وا لوگؤ امی گیلؤنه رنگ ؤ بویه بدی، شیمی نظر چی ایسسه؟. می نظر ای ایسسه کی بأیم ؤ ایلئجاری وانیویسه سر، امه جیگا مئن، کار بوکونیم.--AminSanaei ‏۳۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۲:۳۱ (UTC)
 • رهنما جؤن، تی دس درد نکونی بابت لوگؤن. راستی، تا جایی که مو دؤنم ای ویکیپدیا مئن دو سو تته ده فعال کاربر داشتیم. سیکاسپی و پرتلوا و علی و خوشحالˇ موسؤن. ایشؤن چی ببؤن؟ چره ایشؤنˇ جی خبری نیه؟ بد نیه ایشؤنم وارد بحث ببون. .:: ورگ ::. ‏۳۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۳۹ (UTC)

سلام بر ثنایی عزیز خوبی بحث محمد امینی بیدم راستش جالب بو مخصوصن اویه که اونه شعرا به گیلکی ترجمه بوگودبی جالب بو خوب خودت اونه تماما کون نترس بشو جولو. می طرحانم فقط طرحه.در مورد طرح نقشه گیلان هم چشم اونه رو کار کونم ولی نباید هزارومین مقاله اماره از امی کار تاوده ترا یاد بمانه خوش ببی--رهنما ‏۳۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۴۰ (UTC)

سلام بر ورگ عزیز چی کار بوکونم تو تا امین مجبورم از اسمهای دیگر ایستفاده بوکونم بخشیدی در مورد دیگران نانم ولی مجبوریم یکه تازی بوکونیم تونم خوش ببی--رهنما ‏۳۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۴۵ (UTC)


 • رهنما جان، حق با تؤ. هزارومین وانیویس نوا امره از امی اصلˇ کار تؤدی. مو چن وقتی‌یه که زوم بودم رج‌بندی‌ئن (category) و گیلکی دوروس‌نیویسی سر. با توجه به این‌که در بخش مقاله‌نیویسی تو خوب کار کأ دری مو بوتم که بئتره مسائل فنی‌یه پی‌گیری بکونم. مثل همین قالب (template) که شهرؤن‌ئبه آماده بودم یا رج‌بندی که کشوری واوین‌بندی‌ئنˇ (تقسیمات کشوری) واسی بودم و البته چن وقتیه که خأنم بعضی از کامپیوتری کلمه‌ٰنˇ واسی گیلکی موعادل بیاجم که البته تا هیسه چن‌ته‌یی آماده ببؤ که البته می ابداع نین و بعضی‌شؤن مال دؤرانˇ مجله‌ی دامون و جکتاجی پیشنهاداته.

تا الؤن ای چن‌ته موعادل گیلکی ویکیپدیا مئن جا دکته که زأکونˇ جی خاهش کؤنم ایشؤنأ جی استفاده بکونن:

وانیویس = Articel (مقاله)

هنه‌شر = Page (صفحه)

گب = talk (بحث)

رج = category (رده)

گتˇ ولگ = MainPage (صفحه‌ی اصلی)

تونگولِیْ = Click (کلیک)

دچین‌واچین = Edit (ویرایش)

دؤجین = Select (انتخاب)

راستی، امشؤ قراره یک‌ته تازه‌نفس نیرو امی جمعˇ مئن بأی که م.راما وانیویسˇ مئن امره یاری برسؤنی. فعلن که اینˇ رافا ایسأم تا آن‌لاین ببون.

و یکی‌چی دیگه این‌که قراره چن زمت دیگه گیله‌وا مجلله مئن یک‌ته پرونده راجه به گیلکی و اینترنت و ویکیپدیا را تودیم. AminSanaei قول بدأ که یک‌ته مطلب بنویسی اون‌ئبه. منم یک‌چی نویشته درم. رهنما جؤن، تونم اگه دوس دأنی، یک‌ته مطلب بنویس. اگرم توضیحˇ ویشتر خأنی مأ بگو تا بگوم.

راستی، مو ای خؤجیر لوگؤنˇ مئن، به '13 و 11' رأی دئنم.

(چنی گب بزئم مو!!!)

.:: ورگ ::. ‏۳۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۴۱ (UTC)

سلام زاکؤن جؤن! ده م. رامای وأسه م کی ببون.. مو بمام!! می نظر اینه کی آقای رهنما و بقیه عزیزؤن اننی دس بدارن .. کی بتونیم ای م.رما وانیویسه( هیزارمی وانیویس ) یک چیز درس حیسابی چاکونیم.. قراره اینه صدام اره بنیم.. و مو چن ته عکسأم خأ اینأ جی بنیم و اینه فارسی شعرؤنه خأ بازسرایی بوکونم.. می پیشنهاد اینه کی ای هفته 3 شنبه کی کورچ ما سی امی روزه یا چارشنبه کی تیرما اوّلی روزه هیزارمی مقالأ منتشرأ کونیم که هم یکته خورم شوروع بدأریم امه تقویمه مِن، هم م.راما وانیویس یکچی درس حیسابی ببون! یکته کوشتأی تیکه شعرأم چن روز پیشؤنه بوتم کی چون خیلی حال کأدرم ای هیزارمی وانیوسیه همرأ با ایجازه می شعره اره ننم!

ویریسأدریم نخانیم، کی دومأرته بنیشیم. Azedaar ‏۳۱ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۲:۰۰ (UTC)

اینتا چه‌تیه؟ --Parthava ‏۱ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۲۴ (UTC)
پرثوا جؤن ای لوگویی کی چاکودی، خیلی خوب ایسسه. می نظر دقیقن هی لوگو بو. اگر تینی ای کارؤنه اونه سر انجؤم بدی

- او جؤر بجای بنفش رنگ آبی بنی

- رنگ سیایه ایبچی بیشترأ کون

- عدد هیزاره نی اینه مئن وارید بوکون--AminSanaei ‏۱ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۹:۱۴ (UTC)


 • روزبدهات ازه‌دار. خوش بمأی. مو فیکر کؤن که لازم نیه دس بدأریم. امی وانیویسؤنه تینیم مونتشرأ کونیم. هله تا هزار ته خئلی را دأنیم.
 • پرثوا جؤن، تی لوگو خئلی خؤ}ير بو. ولی اونˇ مئن به «هزارمی وانیویس» اشاره نبؤ. در ضمن، اینˇ رسم‌الخط خئلی عجیبه. گیلکی نشریات و کتابؤنˇ مئن هم‌چی چیزی ندئم. تینسی ایتؤ بنویسی: آزات دانش‌نؤمه. تی دس درد نکونی.

.:: ورگ ::. ‏۱ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۲۴ (UTC)

اگه سیو ویشته باوه دیگه چیزی نابونه باوینیم (هاره‌شیم!) ؟؟ می 1000گی ره نابیشتمه اینتا واسی کی نادومبه چه‌تی خوجیر بونه؟ اونتا خط هم Titr نوم داره‌نه، مه رو بائویین چه خطی بانویسه‌م ؟ شیمه فدا، پارثوه (پارث ئیمپه‌راتوری جه) --Parthava ‏۴ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۴۵ (UTC)

پارثوه! جؤن می منظور ای ایسسه کی سیایه رنگه پهنایه ایبچی بیشترأ کون. عدده 1000 نی با رنگ طلایی آرمه وسط بنی. رهنما جؤن اگر هیتؤ صفحه مئن عکس بنی ده صفحه جؤر نأنه!.AminSanaei ‏۴ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۷:۴۵ (UTC)

سلام امین جان خوبی ان اخری بو عوضش صفحه خیلی رنگارنگ ببوسته خوش ببی--رهنما ‏۴ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۹:۳۳ (UTC)

اینتا ره مه گمبه ول هاکه‌نین! هه‌سا وه‌نه امی ویکی اتا لوگو دار باوه، وه‌نه پس 10000 بایمی ئه تا لوگو یه‌لـمی ! نا؟ نابونه ؟ --Parthava ‏۵ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۰:۴۱ (UTC)

نخیر نبه چون برای 10000 رومین وانیویس با اعلام استقلال بوکونیم--رهنما ‏۶ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۲۱ (UTC)

برأ! آقا!آداش! اعلام استقلال ده چی ایسه :-) ، اووووو! هله کو تا 10000 مقالگی! مو ویشتر می هدف ای بو کی گیلکی ویکیپدیایه تا هیزار مقاله برسانم، پارثوه جؤن تو او تغییراته هدی در ضمن بوگو کی چیتؤ تینیم امی لوگویه عوضأ کونیم؟--AminSanaei ‏۶ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۳۷ (UTC)


 • استقلال چیسه برأ؟ خاهش کؤنم ائره از ای گبؤن نزنین. :(

.:: ورگ ::. ‏۱۷ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۴۶ (UTC)

rangonویرایش

i armon 6 rangon 6 kura re ji bardin ?! chare zard nanain masalan Sicaspi ‏۱۶ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۰۶ (UTC)


 • راجه به ای قضیه بحث ببؤ. آبی، کاسپین دریا نماده. سبز، گیلان ِ جنگل و بیجار و سرسبزی شه. سیا نی، البرز و کوهؤن ِ شه.

.:: ورگ ::. ‏۱۷ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۴۸ (UTC)

vamujویرایش

ii vamuj aslan kar nukone .Sicaspi ‏۱۶ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۰۶ (UTC)


 • سلام سیکاسپی جؤن. کورأ ایسأی تو اداش؟ پیدا نی.

الؤن واموجه چک بودم. موشکلی ندأنه. «تقویم» اونˇ مئن واموتم، راحت جواب بدأ. اینم نتیجه: تقویمˇ واموج

.:: ورگ ::. ‏۱۷ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۵۰ (UTC)

Tirma 13 mevarek boya shima reویرایش

Amin jon, me xambe gileki viki dele SYSOP (ADMIN) bavem, betume ?
LOGO vəsi, vene boşi ije --Parthava ‏۱۳ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۶:۰۳ (UTC)

مو مووافقم کی تو اره ادمین ببی. دیگرؤنه نظر چی ایسسه؟ --AminSanaei ‏۱۴ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۲۶ (UTC)

 • موخالف - مو موافق نیم. چون هنوز گیلکی ویکیپدیا اعضا و وانیویسؤن به حدی نرسه که اینˇ مودیرؤن ویشترأ بون. نیازی‌ام ندأنیم. فعلن امی کار هی یک‌ته مودیر همأ را دکئنه. چره خأنیم هچی امی بوروکراسیه زیادأ کونیم؟

می دوّمی دلیل: پرتوا همکاری و ایلجار، گیلکی ویکپدیا مئن اون قدر نیه که بتؤنیم اونه به عنوان مودیر قبول بکونیم. خیلی‌ئن دیگه ایسأن که خیلی ویشتر کار بودن و وانیویس بنویشته دأنن.

.:: ورگ ::. ‏۱۷ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۵۵ (UTC)

 • موخالف - منم موخالف ایسم!

خیلی موخالف! یکته مودیر فعلن امره بسسه.

غیر از ای.. فیک کؤنم امه زبونأنی خیلی تفاوت دأنه پرثوا همرأ. Azedaar ‏۱۷ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۴۴ (UTC)

 • موافق_ من اینتا ویکی دله کاره ای نیمه ولی مه هارشا ای هسه که پرتوه سرارمی شایسته هسه گیلکون ئو مازرونیون ونه همدیگه جا اتا بوئن تا بتونن پیروز بوون.فیروز‏۲۲ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۲۱ (UTC)


Eşkal nəkonde, ami zivun fərg darne, pas ami şehrün re hem bayrin, unaie hem ke ije kar hakərdene dalil naone ke modir baven, ije andi Vandal dare ke navindeni şəma! mə hareşa komək o kayer biye, Şəma nekardeni mzn viki dele hem karver bavin, digə çi xaneni? --Parthava ‏۲۰ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۲:۳۸ (UTC)

مو یکبار خأنم ای بحثه راه تودم کی آیا واقعن مازندرانیؤن ؤ گیلانیؤن همدیگره امره مشکل دأنن؟ مئبه پور عجیبه کی با ایکه ای دوتته سرزمین همشکل ؤ هم نژادن، اینقدر همدیگره جی دورن. شاید مو ایشتباه کأدرم ؤ موشکلی ننأ ؤ یا اگر هننأ امه اختلاف چی سر ایسسه؟--AminSanaei ‏۲۰ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۰:۴۲ (UTC)


AZEDAAR 4 ta velg vishte nachiye, ve betunde nazer hade ? age me movaghat modir bavem dege shimi nazer chi hesse ? --Parthava ‏۲۳ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۳:۴۴ (UTC)

 • پرثوه جؤن، اگه امکان دأنه، تی برنامه‌ٰنه بگو کی بدؤنیم اگه مودیر ببی، چی خأنی بکونی؟ || .:: ورگ ::. ‏۲۳ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۴:۳۵ (UTC)

pishnahaویرایش

mu pishnahad konam aval e safhe mien faghat u zabonon6 bugzarim ki 100000 te maghala bishtar danan. masalan farsi wiki mien gil6wiki nana xushone avali safhe mien amanm ham i kare ushone amre bukunim.

مو تی شرایطه درک کؤنم امما امه نبا اوشؤنه امره بجنگیم بلکی با اوشؤنه راضی بوکونیم کی امه لینکه خوشؤنه ویکی مئن بنأن.--AminSanaei ‏۱۷ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۴۷ (UTC)

سلام امین جان افرین که اینقدر با درایت حرف زنی من صد در صد با تی نظر موافقم در ضمن او اعلام استقلال شوخی بو(در جواب بوجوری) ایشاره به شیمی سعی و تلاش بو که برای هیزارمین وانیویسه ره انقدر تلاش گودندرید وگرنه در مورد تفرقه و تلافی و ... حرف زن غیر عاقلانیه خوش ببی داداش من چند روزه می سیستم گیر داره خرابه به زودی درسته به شروع کونم بازم خو ببی--رهنما ‏۱۷ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۴۲ (UTC)

 • مو برعکس امین ثنایی، او عزیزˇ همره موافقم که متاسفانه خودشه معرفی‌ام نوده و خو بنویشته جیر امضا نزه. || .:: ورگ ::. ‏۱۷ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۵۷ (UTC)


تبریک هیزارومی وانیویسه واسیویرایش

سلام به همیه عزیزان - کسانی که واسیه بوجور بوردن سطح فرهنگیه ا اب و خاک زحمت کشندرده ایمروج یک شنبه سوم اذر 1387 دقیقا ساعت 12 ظهره هیزارمین وانیویس گیلکی به یاد زنده یاد محمد امینی با نام اون و با تلاش امین ثنایی (مودیر ) و امین حسن پور عزیز وارد ویکی گیلکی ببوسته . امید وارم به زودی شاهده ده هیزارمین وانویس گیلکی ببیم. ارزوی موفقیت و سر بولندی برای همیه عزیزان--رهنما ‏۲۳ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۳۳ (UTC)


 • چی ببؤ؟ چره عددی که نشؤن دئه 1000 جی کمتره؟

.:: ورگ ::. ‏۲۳ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۰۱ (UTC)

عدد 1000 عجب عدد قشنگی بو من ننستیم--رهنما ‏۲۳ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۴۶ (UTC)

 • آخ بوتی رهنما جؤن! می دیلˇ گبه بزی. منم تازه الؤن هزاره بدئم. همهٰ تبریک گونم. مخصوصن رهنما و امین ثنایی‌یه که خئلی زحمت بکشئن.

و یک چیز دیگه:‌<و خأنم هفته‌ی دیگه به هی موناسبت ورگˇ مئن یک‌ته مطلب بنویسم. خأنم ای لوگؤنˇ جی استفاده بکونم ورگˇ مئن. اگه ممکنه رأی‌گیری بکونین که مو بدؤنم کو لوگؤ جی استفاده بکونم.

دوروسسه که آخرش نتؤنسیم ویکی مئن لوگؤ عوضأ کونیم، ولی تینیم امی لوگؤ‌آمی وبلاگؤن و سایتؤنˇ مئن بنیم. پس بایین رای‌گیری بکونیم. مو از خودم شورو کؤنم. می رأی:

11

.:: ورگ ::. ‏۲۳ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)

رفئقؤن تبریک، تبریک، تبریک، الؤن امه هیزارومی مقالأ رددأدیم. یادش بخیر کی ای چن ساله مئن چقدر فراز ؤ نشیب دشتیم. او روزه اول کی با 3 وانیویس گیلکی ویکیپدیا سراگیته هرگیز فیکر نؤدم کی ای روج عدد 1000 بوتؤنم بینم امما ایمرو امه 1000 مقاله به زوان گیلکی دأنیم. جا دأنه اره رهنمایه جی ایته تشکور ویژه بوکونم کی خئلی ویکی مئن زحمت بکشه، او طرفم نی Parthava ، sicaspi ، varg ای چن ساله مئن دائم گیلکی ویکیپدیایه سر زئن و اونه مئن دچین واچین گودن. امه تازه یاورؤن خوشحال ، Roshan.fo ، Marjan gh ، Azedaar نی تشکور کؤنم کی امه جمع مئن بومأن. اره لازیمه چنته قدیمی یاورؤنه ایسمه کی ایشؤنه جا الؤن خالیه و دوس دشتم کی اوشؤنم ایسأبؤنه بأرم یاورؤنی Saaraa ، Soroush ، Sara 1364 s ، NimaModjtahedi مورسؤن.

مو ورگه درخاسته جی می نظر هو لوگویی ایسسه کی Parthava طراحی بؤده ولی وا او بنفشه رنگه آبی بوکونی ولی بجز او به 2 رأی دئنم.--AminSanaei ‏۲۳ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۴۱ (UTC)

سلام زاکان همه تانه صب بخیر من به هر تا که شوما رای بدید رای دم مره اصلا فرق نوکونه چون دانم شوما بهترینه انتخاب کونید خوش ببین--رهنما ‏۲۴ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۵۸ (UTC)

 • پرثوه، تئبه امکان دأنه که ای تی لوگؤ رنگ بنفشه چاکونی آبی؟

.:: ورگ ::. ‏۲۵ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۵۹ (UTC)

مودیریبه درخاستویرایش

جاقالان، زأکؤن؛ بشین ائره "درخاست مدیریتئبه" ؤ شیمی نظره مودیری واسی بنویسین--AminSanaei ‏۲۹ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۳۹ (UTC)

Gilon farsi wikiویرایش

Gilone maghala barguzide bubon6 farsi wiki mien himayat bukunin.


سیکاسپی جؤن، خاهش کؤنم تی بنویشته‌ٰنˇ جیر امضا بکون.

مو بوشؤن فارسی ویکی مئن و حمایت بودم. باخی زأکؤنم زحمت بکشن و ای کاره بکونن.

.:: ورگ ::. ‏۲ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۱۸ (UTC)

Ne LOGO Baazaar bemoویرایش

اینتا که ویندنی اتا ترنه محصول پرثوه کارخه‌نه‌جوت جه هسه.

--Parthava ‏۴ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۳:۲۳ (UTC)

خله خار هسه. بتوندی ونه بنویشتیه ایتؤ هاکنی؟ "آزا دانشنؤمه"--AminSanaei ‏۴ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)

ای چقد خلوته من چقد تنهایم --رهنما ‏۱۱ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۵۶ (UTC)

نا ، اما همیشه ای جه ره ویمبی --Parthava ‏۱۱ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۰۰ (UTC)

گیلؤن اینتخاب بؤون جی ، فارسی ویکیپیدیا ی هفته همکاری میئن حیمایت بوکونین ! ||Sicaspi


 • تی دس درد نکونی پرثوه جؤن. خؤجیره. راستی، مو اهوازأ جی ورگسم. :)

.:: ورگ ::. ‏۲۸ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۲:۳۸ (UTC)


پروژه‌یی وانیویسؤن (مقالات پروژه‌ای)ویرایش

روزبدهات! مو یک‌ته پیشنهاد دأنم که خأنم ائره به بحث بنم و هممه‌ته زأکؤنˇ جی خاهش کؤنم ای بحثˇ مئن شرکت بکونن و خوشؤنˇ نظره بگون.

هوتؤ کی دؤنین الؤن امه ویکی وانیویسؤن (مقالات)ˇ تعداد، 2000 ته جی رددأ بؤ. می نظر اینه که الؤن ویشتر امی کاره متمرکز بکونیم روی مقالات باکیفیت و مرجع. مثلن چن‌ته پروژه تعریف بکونیم و هر چن نفر یک‌تهٰ به عهده بگیریم و اونه با کیفیت و کمال، به سامان برسؤنیم.

مثلن الؤن مو خودم روی پروژه‌ی لاجؤن کار کأ درم که تینین بینین. یعنی تصمیم دأنم لاجؤنˇ صفحهٰ گوسترش بدم و هرچی راجه به لاجؤن و لاجؤنˇ دیدنی جیگأن و لاجؤنˇ پیله ادمؤن و لاجونˇ عکس و نقشه و... دأنم اضافه بکونم.

می نظر اینه که شمنم هر کدؤم یک موضوعی‌یه انتخاب بکونین و هونˇ سر به عنوان یک‌ته پروژه کار بکونین.

شمه نظر چیسه؟ و اگه موافقین، چه موضوعاتیه پیشنهاد کؤنین.

(یک هم‌چین کاریه امه گردˇکله صفحه مئن بوده بیم و هنده تینیم ادامه بدیم. ای باعث بنه که امه هم‌کاری و ایله‌جار ویشتر ببون)

.:: ورگ ::. ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۲۱:۳۹ (UTC)

مو پولˇ سر کار کؤنم.--AminSanaei ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۷:۳۵ (UTC)
خیلی خؤبه. منم لاجان و م.راما و گالشی تقویم و سیاکلˇ چریکی قیام سر کار کؤنم. ای چارته پروژهٰ هم‌زمان پیش بئنم. || .:: ورگ ::. ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۴۰ (UTC)
 • من هم تومه مازرون ئو گیلون تاریخ درباره ایجه بنویسم.فیروز--‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۴:۴۶ (UTC)
فیروز جؤن، تی دس درد نکونه. ولی اگه تئبه امکان دأنه واضح‌تر بگو که امنم بدؤنیم. می منظور اینه گه چن‌ته «مدخل» مشخص تعیین بکون. شاید مو بد بفهمسم و تی منظور مدخل «گیلانˇ تارئخ» و «مازرونˇ تارئخ» ایسسه. دوروسسه؟ || .:: ورگ ::. ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۲۰:۰۴ (UTC)
مه ئه‌لزامن نه‌خامبه ئاتا چیز پالی بانویسه‌م، وه‌نه ئامی کار چان جوری (تاناوو) بوئه، ولی وه‌نه بائورم کی جوگرافی رج ئون جه ته‌هرون ئو سآری مه کآر، په‌زه‌شکی جه هامو مه ره، ئاتا وخت هم بادیهه‌نی فیلسوف بایه‌مه ئو بورده‌مه ... --Parthava ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۳:۳۵ (UTC)
ولی می نظرم ای ایسسه که پراکنده کاری نوکونیم. بهتره کی هر کسی ایته مشخص موضوع سر کار بوکونی. مثلن بوگؤید پدشخارگر، شوروم، ساری، پنیسیلین یا کارل گوستاو یونگ و ...--AminSanaei ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۲۵ (UTC)
پرثوا جؤن، می نظرم اینه که چن‌ته ‌پروژه‌ی مشخص بگو که بعد از یکی دو ماه بتؤنیم پی‌گیری بکونیم بینیم چنی پیش ببردی تی کاره. || .:: ورگ ::. ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۲۰:۲۱ (UTC)

برأرؤن! خاخؤرؤن! مأری زبونˇ جهانی روزه شمره تبریک گونم.. مو م.راما مقاله تمنا گودم .. فیکر کؤنم فقط م. راماˇ صدا کم دأنه! Azedaar ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۲۱:۵۵ (UTC)


ازه‌دار، م.راما وانیویس تقریبن کامله. گرچه هنوز خیلی کار دأنه و تینیم خیلی چیزؤن راجه به اینˇ زندگی و اینˇ عکسؤن اضافه بکونیم. ولی می نظر اینه که علاوه بر م.راما، بیژن نجدی وانیویسم تو به عهده بگیری. چون دؤنم چنی نجدی‌یه خوش دأنی گونم.

.:: ورگ ::. ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۴۲ (UTC)

گیلکی لاتین الفباویرایش

من گیلکی لاتین افلفبا ره بدیمه وه خله خار بیه ولی ندومه ونه دله w چی وسر دره اینتا حرف ره امه زوون نارنه.فیروز--‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۴:۴۸ (UTC)

فیروز جؤن مو ای لاتینی دبیرأ، کوردی لاتینی دبیره جی ویتم. ای دبیره نزدیکترین دبیره به زبان گیلکی ایسسه و وا بوگؤم کی کوردی زوانه آواؤن امه زوانه مورسؤنه --AminSanaei ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۵:۵۸ (UTC)

درود بر همیه دوستان - ببخشید مثل این که من دیر خدمت برسم بعضی از عزیزان نیویشتانه نتانستم بخوانم نانم با چه اهجا ای بو ولی در مورد الفبا که ایته از دوستان بوگوفته ایته کتاب نها زبان گیلکی 1700تومان کلا 70 یا 80 صفحیه خیلی عالیه نویسندشم مسعود پور هادیه تانیدی از اون استفاده بوکونیدرشت خیابان سعدی روبروی کلیسا مجتمع فرهنگی مهران طبقه دوم سمت چپ قفسه اول انم ادرس دقیق د لازمم نیه از زبانهای دیگر کومک بیگیرید من انشاالله اگر وقت بداشتم خودم ا کارا کونم ولی متاسفانه الان وقت ندارم استفاده از اون مطالب با ذکر منبع ازاد ایسه ولی بازم شا اونه نویسنده امرا تماس گیفتن می برنامه میئن دره خوب ان از ان امین جان بوگوفت هر کی ایچی رو کار بوکونه انم خیلی خوبه نظر جالبی ایسه خودش لاجان رو کار گودندره منم تانم رشت رو کار بوکونم با کوچصفهان رو اگر از استانه کسی پیدا بو که هیچ وگرنه اونه رویم تانم کار بوکونم الان سیصد تا عکس هفته پیش از رشت و استانه بیگیفتم 270 تا مال رشته 30 تا مال استانه می نظر ان بو تا تانم ا عکسانه که همه فعلا تازیده وارد ویکی بوکونم فکر کنم جالب به مثلا بعضی از عکسانی که تو نت نها مال خیلی زمات پیشه مثل مقبره معین یا محلات رشت شهرداری رشت دانا علی و.... البته بازم بخاطر تعمیر مقبره میرزا نتانستم از اویه عکس بگیرم ولی بهر حال من امادیم روی رشت و کوچصفهان کار بوکونم اندازه 7 نفر بینیویشتم خوش ببید--رهنما ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۴۸ (UTC)

Sanskritaویرایش

Are some of us originated from India ?
Perhaps Sanskrit speakers originated from CASPIA.
اینتا اتا نه کیتاپ هاسه که باخونین بد نیه ؟
Link
--Parthava ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۴:۰۷ (UTC)

"به اعتقاد كولائيان، مردم مازندران به زباني تكلم مي‌كنند كه در طول چند دهه اخير به سرعت درحال از دست دادن نشانه‌ها و ويژگي‌هاي تاريخي‌اش است. امروزه بسياري از مادران مازندراني با فرزندان خود فقط به زبان فارسي تكلم مي‌كنند. اگر رويدادي اين چنين براي ديگر زبان‌هاي محلي در ايران يا در ساير نقاط جهان اتفاق افتاده، بدون ترديد براي زبان مازندراني اين تحول چشمگيرتر بوده است. گويشوران زبان مازندراني امروزه بسيار كمتر از تعداد خود در دهه‌هاي پيشين اند."

به نظر مو وا امي زوانه كاربوردي بوكونيم تا مردوم ويشتر اي زوانˇ جي ايستفاده بوكونن.--AminSanaei ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۵:۱۶ (UTC)


جالبه. خؤب سانسکریتأ نی هند و اروپپایی زوانه. گیلکی مورسؤن. باید کتابˇ جالبی ببون. || .:: ورگ ::. ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۲۰:۵۳ (UTC)


واژه های گیلکیویرایش

سلام. عزیزان اگر ممکنه معادل گیلکی این واژه ها رو بنویسید :

گفتن
گو-
عروس
بره (گوسفند)
یاد، خاطره
زن بیوه
بادام
بیختن
گوساله
تغییر دادن
در، دروازه
خون
 • با سپاس. شیمی دستون درد نکونه.--Kak Language ‏۲۸ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۲۱ (UTC)


سلام اداش. ایشؤنˇ معنی‌یه گیلکی زوانˇ مئن بنویشتم تئبه. || ورگ ‏۲۸ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۱۸:۲۵ (UTC)


سلام. مدیران ویکی گیلکی خسته نباشید. میخواستم بگم اگه امکان داره شهرهای مازندران و شهرهای دیگه ای که زبانشان مازندرانی(طبری) هستش مثل فیروزکوه ، دماوند ، شهمیرزاد و... را از صفحه اول بردارید چون نه زبان طبری ربطی به گیلکی داره نه مردمش.زبان طبری چه ازنظر خود فعل و صرف فعل و چه از نظر واژگان کاملا از گیلکی جدا است و فقط اندکی شباهت بیشتر از نظر دستوری آن هم بخاطر هم ریشه بودن زبان در گذشته (مادی و پهلوی و...) است.نژاد مردم مازندران هم با اینکه از حوضه جنوب غربی دریای کاسپین است ولی از قوم گیل مجزا است. متشکرم davis david

فتح تهرؤنویرایش

22 تیر صد سال تهرون فتح گودن جی گوذرنه. فارسی ویکی میین یک ته ناقیص مقاله ای موضوع به هنه: http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 ولی اره هیچی نده نیم. پیشنهاد کونم اول صفحه میین یک عکسی چیزی اینه به بنیم. Sicaspi ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۳۷ (UTC)

دأس هیته‌ن وأنگ (Parthava)ویرایش

اگه بونه بورین ایجه رأی هادین ئو وه‌ره دگلش هاکنیم بوره Republic of Gilan؛ وه‌نه راستین نوم --Parthava ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۲۱:۳۸ (UTC)

مو بوشؤم ؤ می نظره بنأم. دیگر رفیقؤنم بشن حتمن ای کاره بوکونن.--AminSanaei ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۴:۰۷ (UTC)

گیلون جومهوری انگلیسی ویکی میئنویرایش

موتئسفونه متوجه بوبوم ی نومه تغییر به دهن، شمه مه خبر بده بین ولی مو اره نمه م و نده م. الون در چه مرحله ای ایسه؟ ورگ و بقیه لوطف بوکونن کومک بوکونن خوشونه عیلم جی اوتوری که فارسی میئن ایستدلال کونن کومک بوکونن این نامه تغییر بدیم. Sicaspi ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۷:۴۹ (UTC)

گیلؤنه جوموری. مو بشؤم و می نظره بنأم اما امه نوا رأی گیری امره اونه عوضأ کونمیم چون امی تعداد کمه. وا اینه سر تأکید بوکونیم که ویکیپدیا درستی و حقیقته سر بنا بوبؤ نه رأی گیری سر. اگر تینی اینه مطرح بوکون تا مونم پی بگیرم--AminSanaei ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۷:۱۷ (UTC)
شیمه تعداد خیلی ام کم نبو اوره، چی وسی انتخاب نبوین؟ شمه منبع گیلون جومهوری به ده‌نین چیزی؟ Republic of Gilan گونم. مو به‌گه‌رسه‌م یک ته نوشؤن به‌ده‌م اوشؤنه. Sicaspi ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۳۷ (UTC)
مو هی هفته پیش بوشؤم می پیامه بنأم. منبع کی نوا کم ببون. ولی هی تعداد سرچ نی تینه منبع بوبون، اینترنتی سرچه مئن "گیلانه جوموری"، "ایرانه جوموری"! جی ویشتره. می اینگیلیسی نی خوجیر نیه هین واسی منئم بحث بوکونم.--AminSanaei ‏۱ اوت ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۰۱ (UTC)

Small requestویرایش

Hello! I am a Polish wikipedian and I would like to ask you for writing a new article about former Polish President who won the Nobel Peace Prize in 1983 – Lech Wałęsa. I have looked for his article in your Wikipedia but without success. Polish Wikipedians will be grateful for your help. Thank you so much in advance! PS article in English you can find here. Best wishes from Poland, Patrol110 ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۰:۳۲ (UTC)

كتابو ن و مجلون گيلگي زوونویرایش

خواسم يك ته بخش مئن گيلكي كتابونه يا مجلونه نام ببوريم تا اوشونه بخونيم،مثلا يه ته مجله گيله وا نامي دنيم كه خيلي خوب ايسه.هر كي كتابي شناسه گونم باي بگي.

اگر تینی ای زمینه مئن فعالیت بوكون، ایده خوبی ایسسه. ضمنن تی گبیؤنه پسی تی ایمضا بنی--AminSanaei ‏۳ مارس ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۵۳ (UTC)

همکاری هفته ویکی فا.ویرایش

در ویکیپدیای پارسی همکاری هفته رو مقاله تاریخ گیلان انتخاب کردن. از دوستان علاقه مند و آشنا به موضوع تقاضا دارم تا در تهیه‌ی نوشتار کمکی نمایند. شیمی برار از مازندران:--محک ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)

گیلکی لاتین الفباReویرایش

alefbaye farsi amra guilaki nivishtan sakhet ise. chon horofe seda dar nare.. mire latin khandan rahat tar ise..

تغییر صفحه نخست ویکی گیلکیویرایش

چرا در بخش همزبانان (هم زوانون)، فارسی نیست؟ مانستگی فارسی و گیلگی بیش از 90% است و بنده که اصلا گیلکی بلد نیستم تقریبا همه نوشته ها را خواندم و فهمیدم. به هر حال فارسی زبان رسمی و ملی ایران است و مایه وحدت ما ایرانیان و البته افتخار ما. ویکی فارسی با بیش از 195 هزار نوشته، نخستین ویکی زبانهای خاورمیانه است و از زبانهای عربی، عبری، اردو و ترکی و ... پیش افتاده است.

جالب اینکه در ویکی زبان زازاکی ، بخش زبانهای ایرانی را گذاشته اند که در آن فارسی، گیلکی و مازندارنی ذکر شده است.

أدأش، کی بوته فارسی و گیلکی نود درصد کسؤنه وامؤنن؟ ای جور ادعاؤن کؤره جی هنه؟ مازندرؤنی و زازاکای تکلیف مألومه. امّا اینکه چره فارسی ولسی یکجور دئه رفتار بنه اینˇ وأسی‌ئه کی اغلب فارسؤن تاکید دأنن کی ایرانˇ باخی زوانؤن فارسی دارˇ خالن. اوجور کی مازندرانی گیلکی همره یکته خالˇ سر نیشته، فارسی ننیشته. او باخیˇ دلایلی‌م کی أبئنی (زبان رسمی و مایه‌ی وحدت و افتخار و...) ربطی ندأنه. فارسی أمی چیشمˇ مئن جیگه دأنه، أمی ملی زوانه، خؤ! ببون! ای دلیل بنه همه جا اونه دیرینأکونیم؟ هیتؤ بنه کی تونم تصمیم گینی بأی گیلکی ویکی مئن فارسی بنویسی.
راستی، ویکی حرفه‌یی کاربرؤن خوشؤنˇ وؤتˇ جیره امضا کؤنن. || ورگ (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۴۹ (UTC)
بازگشت به صفحهٔ «گت ولگ/تيلمبار:۲۰۱۰ ژانويه تا ۲۰۱۴ دسامبر».