کراوات چیزی اسسه کی آدمؤن اونه قشنگی واسی دوکؤنن. کراوات ویشتر مردأکؤنه شی ایسسه امما باخی زنأکؤن اونه خوشؤنه لیواسه امره دوکؤنن. کراوات آدمه گردنه دور واپیته بنه و ایته توشکه امره، گولی جولو دبوسته بنه؛ کراواته توشکه پور موهیم ایسسه و امه چن نوع کراوات توشکه دأنیم.

چنته کراوات توشکه