اي وانيويس، سال ۲۰۱۷ ؤ ماىˇ ۰۳ شي ايسه:دچينواچين

میان‌بُر:
وپ:مپه
قالب:ویکیپدیا:دؤجئه وانيويس/۲۰۱۷/۰۳



گتˇولگˇ مئنˇ دؤجین‌ببؤ وانیویساندچينواچين

أمه هسا سالˇ ۲۰۱۷ ؤ ماىˇ ۰۳ میان ایسأىم.


۲۰۱۷
ما مقاله
۱ جهاني وب ایجاد
۲ گيلکي ایجاد
۳ داماشˇ گيلانˇ ورزشی باشگا ایجاد
۴ أبۊ نصر محمد فارابي ایجاد
۵ حوسئن محجوبی ایجاد
۶ عزيز ؤ نگار ایجاد
۷ هونر ایجاد
۸ فردریش هاؤک ایجاد
۹ هانس کريستيٚن أندرسؤن ایجاد
۱۰ کامپيۊتري سؤني ایجاد
۱۱ دىتابىس ایجاد
۱۲ فئؤدؤر داستایفسکي ایجاد


۲۰۱۵
ما مقاله
۱ غریب‌شا ایجاد
۲ ترؤل ایجاد
۳ محمود بهزاد ایجاد
۴ داریوش سوم ایجاد
۵ سامورایی ایجاد
۶ رؤژاوا ایجاد
۷ ىۊليسيس گرانت ایجاد
۸ آمریکا ؤ مکزیکˇ جنگ ایجاد
۹ کورقوقو ایجاد
۱۰ فاىرفاکس ایجاد
۱۱ اطلاعاتˇ تکنؤلؤژي ایجاد
۱۲ کامپيۊتري لابدؤن ایجاد



۲۰۱۴
ما وانيويس
۱ سؤرنا (دچينواچين • تاريخ • گب)
۲ ؟؟ ایجاد
۳ ؟؟؟ ایجاد
۴ کارکیا ایجاد
۵ مأمد امینی لاهیجی ایجاد
۶ ؟؟؟ ایجاد
۷ یامازاکی جنگ ایجاد
۸ رابينو ایجاد
۹ یولیسیس گرانت ایجاد
۱۰ ؟؟؟ (دچينواچين • تاريخ • گب)
۱۱ میرزا حوسئن خان کسمایی (دچينواچين • تاريخ • گب)
۱۲ احمد عاشورپور (دچينواچين • تاريخ • گب)
۲۰۱۳
ما وانيويس
۳ سؤرنا ایجاد
۴ کورقوقو ایجاد
۵ شيكاگو ۱۹۳۰ ایجاد
۶ اؤدا نؤبوناگا ایجاد
۷ یامازاکی جنگ ایجاد
۸ رابینؤ ایجاد
۹ ىۊليسيس گرانت ایجاد
۱۰ بلأک سبأث (دچينواچين • تاريخ • گب)
۱۱ غریب‌شا (دچينواچين • تاريخ • گب)
۱۲ آبراهام لینکؤن (دچينواچين • تاريخ • گب)