مکزیکو سیتی ، مکزیکˇ پایتخت و ایتا جه پیله شهران دنیا میان ایسه. مکزیکو سیتی قلب سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی مکزیک ایسه. شهر جمعیت ، اونه حومه امره بالغ بر بیست میلیون کس ایسه. مکزیکو سیتی ایتا جه قدیمی ترین شهر آمریکا قاره میان ایسه. وختی کی اسپانیایین سال 1521 میان تنوچیتلان ، آزتکˇ امپراتوری پایتخته تصرف بوگودید و شهر نابودا بوسته. مکزیکو سیتی اَ شهر ویرانه سر بنا بوبوسته. سابقه زمات بینیویشته بوبوسته کی مکزیکو سیتی اصل و منشا واگرده به سال 1325 میلادی کی ایتا جزیره بو کی تخکوکو دریاچه رو بوجود بومو.اولین بار وستی 1585 میان ، اسپانیایین اَ شهره به نام مکزیکو سیتی دوخادید.[۱] 

مکزیکو سیتی مرکز شهر

دهه نود میلادی مکزیکو سیتی پیله رشد بوگوده و اونه جمعیت پور زیادا بوسته. هسا مکزیکو سیتی ایتا جه آلوده ترین شهران دنیا میان ایسه.

سربسدچينواچين

  1. Government of the Federal District. "History of Mexico City" (in Spanish). Archived from the original on December 19, 2009. Retrieved December 27, 2009.