مأمدخان قاجار قوانلو

(بفارسی: کاشف السلطنه)، مأمدخان قاجار قوانلو، ملقب به کاشفؤسسلطنه، مشهور به چايکار، 1319 ه.ق چايی‌يه لاجؤن ِ مئن کشت بئوده و اينِ کار بئيته و بوبؤ ايرانِ چأيی پئر.

اينِ کار باعث بوبؤ کی منطقه کشاورزی و اقتصاد يه‌ته پيله تکؤن بخوری.