استفاده گودن موس جا کامپیوتر مین جه سال 1984 و همزمان با معرفی مکینتاش آغاز ببو. با آمون موس ، کاربران قادر به ایستفاده جه سيستم و نرم افزاران خوشان مورد نظر با آسانی ویشتری ببستده. موس ایمروزه خوره دارای جايگاه خاصی ایسه . موس قادره حرکت و کليکا تشخیص بده و بعد تشخيص ، ایطلاعات مورد نيازا کامپيوتر ره اوسه کونه تا عمليات لازم انجام ببه.موس قسمتانویرایش

مهمترين هدف هر جور موسی ، تبديل گودن حرکت دست به سيگنالانی ایسه که کامپیوتر بتانه جه اون ایستفاده بوکونه. ایته موس چون بتانه ا کارا انجام بده احتیاج به 5 تا چیز داره:

1 - ایته گوی ( گردی ) موس درون زماتيکه موس حرکت گودندره ، چرخه.2 - دو تا غلتک (Rollers). غلتکان گویا ( گردی ) لمس کونده . ایته جه غلتکان ، قادر به تشخيص حرکت جهت X مین ببه. غلتک دوم 90 درجه نسبت به غلتک اول جهت يابی به تا اتویی حرکت جهت Y مینا تشخيص بده . زماتيکه گوی چرخه ایته و يا دوتا غلتک هم حرکت کونده .


3 - هر تا غلتک به ایته ميله ( محور) وصل ایسه و ميله باعث چرخش ایته ديسک به. زماتيکه ایته غلتک چرخه ميله ای که مربوط به اونه او دیسک مربوطه امرا چرخه .4 - ديسک ایطرف ایته LED مادون قرمز و طرف ديگر مین ایته سنسور مادون قرمز، وجود داره. سوراخان موجود دیسک رو باعث شکست نور توسط LED به ، اتویی مادون قرمز سنسور ، نور پالسانا دینه . تعداد پالسان ارتباط مستقيم با موس سرعت و مسافتی که موس حرکت کونه، داره .


5 - ایته تراشه پردازنده بر روی برد. ا پردازنده پالسانا خوانه و بعد تبديل گودن به باينری ، اوشانا جه طريق کابل مربوطه کامپیوتر ره اوسه کونه.