لات ایسم ایته جی روستاهان کته سرخومام دهستان ،رشت شهرستان خومام بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.

لات ایسم ایته جی روستاهان سردار جنگل دهستان ، فومن شهرستان بخش سردارجنگل ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران .

لات در گیلکی لات ـ سنگزار ساحل رود ـ سنگستان كنار رود ـ بستر خشك رودخانه. معنی دیئه !!!انم انی وستیه کی کته روخان انه جه رد به !!! البته لات خوره ایته دئستانه و کته سر توابع محسوب نیبه !!!!.

کته سرخومام دهستان روستاهان

اسماعيل آباد، اشمنانطا لم‌، برمچه بالا محله، برمچه پائين محله، تيسيه ، دافچاه ، كته سر ، كلاچاه، كوی شاه، لات ، مشكاپشت ، معاف محله.

رشت شهرستان بخش خومام دهستانان

چوکام، چاپارخانه، کته سرخومام

سردار جنگل دهستان روستاهان

زيده پايين • كلرم • زيده بالا • ماكلوان پائين • ماكلوان بالا • ابرود • گسگره • خانه وانه • كوچی چال • شيرذيل • ميان رز • وزمنا • كوره خرم • كمادول • چپول • شالتوك • سخيبن • درفشه • لات • خالصان • زردلجه • سيابكون • وقفی • بركيله • هرزل كوه • ملاباغ • سياه كش • رباب چال • كلوعه • زودل • چپول كش • لش • رضی نسا • دله خانی • اغوزكله • انجيل بنه • شله ويل • اسپيدداربن • اشكلت • امامزاده هاشم • جيرزودل • ملال • نمی هشت

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه