حکیم ابۊالقاسم فردۊسي توسي نؤمي به فردۊسي سالِ ۳۲۹ هجري قمري توسˇ خؤراسانˇ مئن به دۊنیا بۊمَأ ۊ سالِ ۴۱۶ هجري قمري مئن درگۊذشت. یِته حيماسي سۊراينده ۊ شاهنؤمه کيتابˇ سۊراينده هیسه.أ چيکؤمه سرا أبۊمنصۊري شاهنؤمه ره به نظم دربیَأرده،أ شاعر سي سال رنج بأکشه تا أ کيتابˇ وانیویسه خۊ کيتابˇ مئنَم بؤگۊته:

فردؤسي
Statue of Ferdowsi in Tus, Iran 3 (cropped2).jpg
فردؤسی مجسمه اۊنˇ تۊسˇ أسسؤنه مئن، جه ابوالحسن صديقي چاکۊده‌'ن
Born ابوالقاسم فردؤسي تۊسي
۳۲۹ قمري (۳۱۹ خؤرشيدي)
 پاجˇ دهکده، تۊس، خۊراسان
Residence تۊس
Citizenship ايران
Occupation شاعر، دهقان
Years active قرن ۵
Partner(s) ۱
Children ۱
Parent(s) اطلاعي ننأ

بسی رنج بردم درین سال سی/عجم زنده کردم بدین پارسی

فردۊسي ره پیله تری حماسي سؤراينده پارسي ۊأنۊیس تارئخ دؤنَأن.فردۊسي خۊ شاهنؤمه' سي سالگي جي آغاز بؤگوته ؤ هفتاد سالگي مئن تۊمانا گۊته.أ زمت کي پارسي زوؤن از میأن شؤ دؤبؤ فردۊسي سي سال کوششˇ امرأ أ امرˇ جؤلۊ بگیته و پارسي زوؤنˇ زنده نگه بدَأشته.فردۊسي جه پيله ترين شاعران تارئخ هیسه ؤ ایرانˇ مئن ۲۵ اؤردیبهشت ما فردۊسي پيله داشتˇ رۊج نؤم بيته.

فردوسي
ايطلاعاتي فردوسي جيدچينواچين

مذهب:مؤسلمان، شیعه

حؤکۊمتˇ زمت:سامانیان و غزنویانِ فرمانرایي

لقب:طوسˇ حکیم،سؤخنˇ حکیم

نيۊيشتاري سبک:خۊراساني سبک

کيتابان:شاهنؤمه

اثر بنأ بر:فارسي ادبيات ؤ جهانˇ ادبيات

يته نمۊنه أنه شعرانˇ جيدچينواچين

ز دریای گیلان چو ابر سیاه

دمادم به ساری رسید آن سپاه

همه گيل مردان چو شير يله

ابا طوق زرين و مشكين كله


وابسته جستاروندچينواچين

سربسدچينواچين

  • حمیدیان، سعید (۱۳۷۲). درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. تهران: مرکز.
  • خالقی مطلق، جلال (۲۰۰۹). از شاهنامه تا خداینامه: جستاری دربارهٔ مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه. تارنمای نوف.
  • خالقی مطلق، جلال (۱۳۷۲). گل‌رنج‌های کهن: برگزیدهٔ مقالات دربارهٔ شاهنامهٔ فردوسی. به کوشش علی دهباشی. تهران: مرکز.