کرک - زبان‌های دیگر

کرک در ۱۸۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کرک وگرد.

زبان‌ها