کارگير:Darkicebot - زبان‌های دیگر

کارگير:Darkicebot در ۲۵۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کارگير:Darkicebot وگرد.

زبان‌ها