کؤتر - زبان‌های دیگر

کؤتر در ۱۵۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کؤتر وگرد.

زبان‌ها