شيرۊد - زبان‌های دیگر

شيرۊد در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شيرۊد وگرد.

زبان‌ها